fbpx

Brukervilkår

Denne Brukeravtalen («Brukeravtalen») fastsetter de rettslig bindende vilkårene for Din bruk av Tjenestene levert av EAGL Technologies Norway AS («EAGL», «Vi» eller “Våre”). Formålet med Brukeravtalen er å regulere Tjenestene som tilbys av EAGL, som er å tilby Deg («Du» «Deg») bruk av elektriske golfbiler eller golfscootere etter at Du har registrert Deg i EAGL-Appen. 

Definisjoner 

I denne Brukeravtalen har følgende ord og begreper forstås slik: 

 • «Dedikerte parkeringsområder» områder som er definert og utpekt av EAGL der parkering er insentivert (f. eks ved hjelp av EAGL Credits). 
 • «Påbudte Parkeringssoner» Områder definert og utpekt av EAGL der Du må parkere og/-eller aktivere/deaktivere Kjøretøyet. 
 • Forbudssoner” betyr områdene som er definert og utpekt av EAGL der Kjøretøyene ikke kan deaktiveres. Ettersom Du ikke kan reaktivere et Kjøretøy når det har blitt deaktivert i et slikt område bør Du så langt det lar seg gjøre unngå et slikt område fordi manglende overholdelse kan resultere i ekstra kostnader. 
 • «Operativ Sone» betyr områdene definert og utpekt av EAGL der Kjøretøyene kan brukes 
 • Personvernerklæring” betyr personvernerklæringen om EAGLs behandling av personopplysninger, tilgjengelig på www.eagl.app/privacy 
 • Kjøretøy” betyr EAGLs påmonterte IoT til klubbenes eller Våre elektriske kjøretøy, for eksempel Golfbiler, anleggsmaskiner eller andre golfbanerelaterte gjenstander. 
 • Tjenester” betyr bruk av Kjøretøy, Nettsiden, EAGL-Appen og tilhørende tjenester som beskrevet på Nettsiden og i EAGL-Appen, og gjort tilgjengelig gjennom Nettsiden eller EAGL-Appen, sammen med andre relaterte utstyrstjenester og informasjon gjort tilgjengelig av EAGL. 
 • EAGL-Appen” betyr EAGLs proprietære programvare tilgjengelig via datamaskin eller en mobil enhet, som kan gi Deg tilgang til Kjøretøyet. 
 • Nettsiden” betyr EAGL-nettsiden www.eagl.app 
 • “Aktuell Golfklubb” betyr den lokasjon eller nærliggende lokasjon der kjøretøy er operativt tilgjengelig for bruk, 

1. Generelt 

1.1 Partene i Brukeravtalen 

Du og EAGL er de eneste partene i denne Brukeravtalen. Du er den eneste brukeren av Tjenestene, og Du må ikke la noen andre bruke Kjøretøyet med din registrerte bruker/app.  

1.2 Registrering av konto 

For å bruke Tjenestene, må Du registrere en konto i EAGL-Appen. Du må følge instruksjonene gitt under registreringsprosedyren og oppgi korrekt informasjon. Du må ikke bruke Tjenestene uten en korrekt registrering. Du kan bare registrere én konto for Deg og skal kun foreta en registrering. Du skal sørge for at ingen andre enn Deg benytter seg av Din registrering, særlig med hensyn til bruk av Kjøretøy. Hvis Du blir klar over en risiko for at andre bruker Din registrering eller kan bruke Din registrering, for eksempel fordi Din datamaskin eller mobile enhet, som Du har tilgang til Kjøretøyet gjennom, har blitt stjålet, skal Du informere EAGL så snart som mulig i samsvar med Avsnitt 8. 

1.3 EAGLs Tjenester 

EAGL skal gi Deg muligheten til å bruke EAGL-Appen for å finne, aktivere, bruke og deaktivere et Kjøretøy hvis det er et Kjøretøy tilgjengelig. All tilgjengelighet vises i EAGL-Appen. Siden det er et begrenset antall Kjøretøy kan ikke EAGL love at Du alltid vil finne et Kjøretøy innenfor en avstand som er praktisk for Deg eller at Du finner et Kjøretøy i det hele tatt (se Avsnitt 1.5 under). 

1.4 Dine ansvarsområder og krav til bruk av Tjenestene 

Du må være minst 16 år for å bruke Tjenestene som tilbys. Mindreåriges håndtering eller bruk av Kjøretøyene er uttrykkelig forbudt. Hvis Du tillater at mindreårige bruker et Kjøretøy ved for eksempel å aktivere det via kontoen Din, er Du ansvarlig for all misbruk. 

Du må være fysisk skikket og ha tilstrekkelig kompetanse til å bruke Kjøretøyet, særlig med tanke på deltakelse i trafikkbildet og overholdelse av trafikkregler og forskrifter. 

Du er ansvarlig for å tilpasse kjøringen Din til ytre omstendigheter og for å avgjøre Din generelle evne, medisinske tilstand, værforhold (herunder regn, tåke, snø, hagl, is, varme eller tordenvær), og/eller andre faktorer som kan utgjøre en risiko for bruk av et Kjøretøy. Du må treffe Din beslutning om og hvordan Du bruker et Kjøretøy avhengig av vær, trafikk eller andre forhold, usikkerhet eller andre faktorer, og må justere, tilpasse og beregne hastighet, kjøreatferd og bremseavstand. På grunn av omstendighetene kan det også være tilrådelig å avstå fra enhver bruk av et Kjøretøy i det hele tatt. 

Du skal utføre en grunnleggende sikkerhetssjekk av Kjøretøyet før Du tar det i bruk. Dette gjøres med en visuell sjekk, en sjekk av batterikapasiteten (se Avsnitt 1.5 nedenfor) og en kontroll av bremsenes funksjonalitet. Du må ikke bruke Kjøretøyet hvis det er noen merkbare problemer (for eksempel synlige skader på Kjøretøyets hjul, bremser, lys eller ramme, problemer med batterinivået, tegn på uvanlig eller overdreven slitasje av noe slag eller annen visuell skade på Kjøretøyet eller noen feil på bremsene). Hvis Du oppdager slike problemer med Kjøretøyet, må Du ikke bruke Kjøretøyet. Vi setter pris på om Du gir Oss beskjed om slike problemer i samsvar med Avsnitt 8 nedenfor. 

1.5 Tilgjengelighet av Tjenestene 

Kjøretøy er ikke tilgjengelig til enhver tid, selv innenfor de Operativ Sonene på grunn av følgende. 

Tilgjengeligheten kan variere innenfor og mellom ulike Operative Soner på grunn av høy etterspørsel. 

Tilgang til Tjenestene kan være begrenset i noen Operative Soner hvis dette er nødvendig for å sikre Din eller Kjøretøyenes sikkerhet, for eksempel hvis det er en demonstrasjon som forårsaker trafikkproblemer eller hvis værforholdene er dårlige eller lignende. Vennligst merk at EAGL kun har rett til å begrense tilgangen til Kjøretøy, men har ikke noen plikt, med mindre slike forpliktelser pålegges av politimyndigheter eller lignende. EAGL kan også gi Aktuell Golfklubb mulighet til å styre tilgjengeligheten lokalt.  Avsnitt 1.4 forblir upåvirket. Full tilgang til å bruke et Kjøretøy kan også være begrenset på grunn av andre årsaker som for eksempel saktesoner eller turneringer (dvs. når hastigheten senkes automatisk av Oss på grunn av fartsgrenser i for eksempel fotgjengerområder). 

Batterinivået kan påvirke tilgjengeligheten i samsvar med det følgende: 

 •  Det er ditt ansvar å sjekke batterinivået i Kjøretøyet for å forsikre at det er tilstrekkelig før Du bruker Kjøretøyet.  
 • Gjenværende batterinivå i Kjøretøyet vil avta med bruk av Kjøretøyet, og operative evner samt hastighet kan reduseres eller opphøre i sin helhet når batterinivået synker. 
 • Hvor raskt batterinivået reduseres kan variere fra tid til annen på grunn av ulike faktorer som tilstanden til Kjøretøyet og batteriet, værforhold, veiforhold, Din bruk av Kjøretøyet og/eller faktorer er utenfor Vår kontroll. Det er derfor ikke mulig å relatere et bestemt batterinivå til en viss avstand Kjøretøyet vil være i stand til å dekke. Hvis Du ikke er sikker på om batterinivået er tilstrekkelig å nå ditt reisemål rådes Du til å revurdere Din påtenkte bruk av Kjøretøyet. 

1.6 Din bruk av Tjenestene 

Forskjellige Operative Soner. Du skal bare aktivere, bruke, midlertidig parkere og deaktivere et Kjøretøy i den Operative Sonen der Kjøretøyet ble aktivert. Den korrekte Operative Sonen vises i EAGL-Appen og må sjekkes før Du aktiverer et Kjøretøy. 

Aktivering, bruk og midlertidig parkering av Kjøretøy. For å bruke et Kjøretøy, må Du aktivere et Kjøretøy gjennom EAGL-Appen. Du trenger Internett-tilkobling for å gjøre dette, og det er ditt ansvar å sikre at Din mobile enhet som Du kan få tilgang til Kjøretøyet igjennom fungerer som det skal, og at Du har internettilgang. Telefonnummer og lokasjonsdata til golfbilen man leier, deles med baneadministrator (golfklubben man leier hos).

Etter aktivering av Kjøretøyet starter leieperioden og fortsetter til Kjøretøyet er deaktivert. Du kan midlertidig parkere Kjøretøyet når som helst gjennom EAGL-appen, og er i slike tilfeller ansvarlig for å reaktivere Kjøretøyet igjen. Leieperioden vil fortsette mens Kjøretøyet midlertidig er parkert. 

Den maksimale leieperioden er 6 timer, hvoretter turen vil bli avsluttet av EAGL. 

Du samtykker i å bruke Kjøretøyet i samsvar med alle lokalt gjeldende lover og Du vil i tillegg til enhver tid bruke Kjøretøyet med respekt for fotgjengere, eiendom og trafikk. 

Sikkerhetstiltak ved bruk av et Kjøretøy Du må bruke Kjøretøyet på en sikker måte og ta nødvendige forholdsregler for å unngå, blant annet, ulykker og skader på personer og eiendom. Slike sikkerhetstiltak inkluderer, men er ikke begrenset til følgende: 

 • Å ikke bruke Kjøretøyet mens Du bærer noen gjenstander som kan hindre Din evne til å trygt bruke Kjøretøyet, inkludert men ikke begrenset til, ryggsekker, vesker, kofferter eller pakker som ikke er passende i størrelse eller vekt. 
 • Å kun bruke Kjøretøyet selv.  
 • Å aldri overstige den maksimale vekten tillatt på kjøretøy ved bruk av Kjøretøyet. Den maksimale vekten inkluderer alt utstyr Du bruker i samsvar med denne Brukeravtalen. 
 • Å ikke bruke noen mobile enheter, inkludert men ikke begrenset til, telefoner, tekstmeldingsenheter, mediespillere eller andre enheter mens Du kjører et Kjøretøy som kan distrahere Deg eller hindre Deg i å bruke Kjøretøyet på en sikker måte. 
 • Å ikke bruke et Kjøretøy under påvirkning av alkohol, narkotika, medisinering, eller andre stoffer som kan svekke Din evne til å trygt bruke et Kjøretøy. 
 • Å bruke hjelm med CE-standard, tilsvarende eller en høyere standard med riktig størrelse, montert og festet i henhold til produsentens instruksjoner og alle andre egnede verneutstyr ved bruk av Kjøretøyet. 
 • Å aldri bruke Kjøretøyet for konkurranser, løp eller liknende arrangementer, inkludert både profesjonelle og ikke-profesjonell stunt- eller triksekjøring. 

Parkering og deaktivering av Kjøretøy. Du er ansvarlig for parkering og deaktivering av Kjøretøyet når Du har fullført Din bruk samt installere lader på kjøretøy etter bruk. 

Kjøretøyet må være parkert og deaktivert i lovlige områder, det vil si at Kjøretøyet ikke kan være parkert eller deaktivert i noen Forbudssone, på privat eiendom, i et avlåst område/ikke-offentlig rom eller i konflikt med lokale trafikkregler og/eller annet rettslig regelverk. EAGL har rett til å belaste Deg 250 NOK når Du har parkert og/eller deaktivert Kjøretøyet utenfor slike lovlige områder. Du kan bevise at tapet EAGL har pådratt seg faktisk er lavere, mens EAGL forbeholder seg retten til å bevise at tapet faktisk er høyere. Vi vil forsøke å minne Deg på feilparkeringen før Vi fakturerer et slikt beløp. Når Vi betrakter et Kjøretøy som tapt, stjålet eller ødelagt gjelder vilkårene i Avsnitt 1.7. 

Du skal verken parkere eller deaktivere et Kjøretøy der det er en økt risiko for at Kjøretøyet kan pådras skader. Når deaktivert og parkert, må Kjøretøyet være i dedikert område. 

Du samtykker til å parkere Kjøretøyet i samsvar med lokalt gjeldende lover og forskrifter, og Du vil i tillegg og til enhver tid parkere Kjøretøyet med respekt for golfklubb, fotgjengere, eiendom og trafikk. 

EAGL kan fra tid til annen tilby insentiver hvis Du midlertidig parkerer eller deaktiverer et Kjøretøy i Insentiverte Parkeringssoner og/eller kreve at Du midlertidig parkerer eller deaktiverer i en Påbudt Parkeringssone. EAGL forbeholder seg  

Vi kan be Deg om å ta et bilde av Kjøretøyet Du brukte på slutten av turen Dine. Hvis bildet viser at Du har parkert Kjøretøyet på en måte som er trygt for Kjøretøyet og andre, kan Vi – der dette skriftlig er klart uttrykt før Din kjøretur – kompensere Deg. Vi forbeholder Oss retten til å lagre dette bildet for den hensikt å kompensere Deg som beskrevet ovenfor, samt av de grunner angitt i Vår Personvernerklæring. 

Hvis Du har parkert eller deaktivert Kjøretøyet i en Forbudssone eller på annen måte utenfor en Operativ Sone, kan Du kanskje ikke reaktivere det igjen. 

Korrekt bruk av Tjenestene Du skal returnere Kjøretøyet til EAGL i samme stand som det ble utleid og Kjøretøyet må være egnet for umiddelbar bruk av andre brukere, med forbehold for normal slitasje og med unntak for lavt batterinivå. 

Du skal aldri tukle med EAGL-Appen eller Kjøretøy på noen måte eller av noen grunn. 

Du er og holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle tap påført EAGL knyttet til Din bruk av Tjenestene, men ikke dersom du har handlet uaktsomt. Dette inkluderer eventuelle indirekte tap som tap av inntekt på grunn av kjøring uten betaling, på grunn av tukling med Kjøretøyet, samt dersom et Kjøretøy blir uegnet for bruk av andre brukere. 

1.7 Tapt eller stjålet Kjøretøy 

Du er ansvarlig for å deaktivere og parkere et Kjøretøy i en Operativ Sone. Du kan ikke på noen måte låse eller gjemme Kjøretøyet med mindre Kjøretøyet er aktivert. Hvis Du ikke deaktiverer eller parkerer et Kjøretøy i en Operativ Sone og innenfor den maksimale leieperioden som er angitt i Avsnitt 1.6 ovenfor, kan Du bli ansvarlig for et tapt eller stjålet Kjøretøy i henhold til følgende. 

EAGL har rett til å belaste Deg 250 NOK i tilfelle Kjøretøyet anses som forlatt, det vil si den maksimale leieperioden som er angitt i Avsnitt 1.6 ovenfor (6 timer) er overskredet og Vi ikke kan oppdage forsøk på å låse Kjøretøyet eller forespørsler fra Deg om å avslutte turen. 

Et Kjøretøy som er aktivert av Deg kan anses som tapt eller stjålet hvis (i) Kjøretøyets GPS-enhet er deaktivert med vilje, (ii) Kjøretøyet beveger seg etter deaktivering og EAGL har grunn til å tro at en slik bevegelse ikke var forårsaket av en annen bruker eller en autorisert tredjepart, eller (iii) det etter EAGLs rimelige oppfatning foreligger andre fakta og omstendigheter som antyder at et Kjøretøy har blitt tapt eller stjålet. 

Hvis EAGL med rimelighet anser et Kjøretøy som tapt eller stjålet, skal EAGL har myndighet til å gjennomføre alle hensiktsmessige tiltak for å gjenfinne Kjøretøyet, eller, hvis det viser seg å være umulig, å kreve kompensasjon for tapet av Kjøretøyet. Dette inkluderer, uten begrensning, å involvere det lokale politiet og/eller EAGLs forsikringsselskap, en fremme en anmodning om informasjon fra Deg, eller, hvis tapet skyldes Din uaktsomhet, holde Deg ansvarlig for tapet som oppstår følge av tapet av Kjøretøyet. 

1.8 Ulykker og andre hendelser 

Du må rapportere enhver ulykke, krasj, skade, personskade, stjålet eller tapt Kjøretøy eller andre lignende hendelser til EAGL så snart som mulig i samsvar med Avsnitt 8 nedenfor. Dersom det oppstår en ulykke, vil EAGL sette pris på om Du kan prøve å samle bevis, hvis mulig, for eksempel ved å ta bilder eller ved å identifisere mulige vitner, i samsvar gjeldende lovgivning (inkludert, men ikke begrenset til personvernlovgivningen). 

Hvis en hendelse involverer tredjeparters personskade, skade på eiendom eller annen skade på tredjepart, skal Du rapportere hendelsen til den lokale politistasjonen så snart som mulig. Dette gjelder også hvis Kjøretøyet blir stjålet mens det er aktivert av Deg. På anmodning fra EAGL og i henhold til gjeldende lokal lovgivning, vil Du gi EAGL alle dokumenter fra det lokale politiet og samarbeide med EAGL og/eller EAGLs forsikringsselskap. 

1.9 Overholdelse av lokale lover og forskrifter 

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, godtar Du til enhver tid å bruke Tjenestene i samsvar med lokalt gjeldende lover, forskrifter og regler. Du forstår at Du er ene og alene ansvarlig for eventuelle brudd på lover, forskrifter og regler i forbindelse med Din bruk av Tjenestene. 

1.10 Skadesløsholdelse, skader og deaktivering av kontoen Din 

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, forstår Du at eventuelle avgifter, bøter eller annen betaling pålagt EAGL eller skader påført EAGL på grunn av en uaktsom svikt av Deg i å overholde Avsnitt 1 skal kompenseres av Deg til EAGL. 

Vi forbeholder Oss til enhver tid retten til å deaktivere kontoen Din der Vi, etter Vår vurdering, mener at Du har brutt vilkårene i dette kapittel 1. 

Du erkjenner at Du er ansvarlig for kjøringen Din, og at Du bare kan kreve kompensasjon fra Oss for skader forårsaket av Kjøretøyet, ikke forårsaket av kjøringen Din. 

2. Betaling og kreditt 

2.1 Priser og avgifter 

Leien av Kjøretøyet er på en betal-per-tur basis eller i samsvar med gjeldende priser fastsatt i EAGL-Appen. I alle tilfeller kan priser, avgifter og andre mulige kostnader være underlagt skatter og andre lokale avgifter, som kan bli belastet og samlet inn av EAGL. Du bør alltid sjekke priser, avgifter og andre mulige kostnader i EAGL-Appen før Du aktiverer et Kjøretøy. 

EAGL forbeholder seg retten til å belaste 5 NOK direkte fra ditt kredittkort når Du oppretter Din konto eller legger til en ny betalingsmåte for å garantere at den registrerte betalingsmetoden er gyldig. Dette beløpet vil bli brukt til å betale Din neste tur eller bli refundert etter 10 dager hvis pengene ikke brukes på en tur. 

Alle priser og monetære verdier fastsatt i denne Brukeravtalen er i norske kroner. 

2.2 Rabatter og kampanjekoder 

Kampanjekoder (rabatter) er engangstilbud og kan bare innløses via EAGL-Appen. Rabatter kan begrenses til én per kunde og konto, og kan ikke kombineres med andre tilbud. Rabatter kan ikke overføres, videreselges eller refunderes. 

2.3 Betalingsmetoder og tvister 

Du må oppgi til EAGL informasjon og detaljer til et gyldig kredittkort eller debetkort eller en annen betalingsmetode for å registrere Deg for å bruke Tjenestene i EAGL-Appen. Du bekrefter at Du er autorisert til å bruke alle kredittkort eller debetkort eller betalingsinformasjon Du oppgir. Du autoriserer at EAGL kan belaste det oppgitte kredittkortet, debetkortet eller annen avtalt betalingsmåte med gebyrene Du har pådratt Deg i forbindelse med Din bruk av Tjenestene, slik beskrevet i denne Brukeravtalen eller i EAGL-appen. 

Du samtykker til å, uten unødig forsinkelse, informere EAGL om alle endringer knyttet til kredittkort eller debetkort Du har gitt til EAGL. 

Betalinger til Oss kan gjøres gjennom tredjepartstilbydere av betalingsløsninger. Vi er ikke ansvarlige for betalingsprosessen eller eventuelle kostnader knyttet til slike tredjeparter. 

For å bestride eventuelle gebyrer eller avgifter som EAGL måtte belaste deg, må Du kontakte EAGL innen rimelig tid fra datoen for den omstridte avgiften, og gi EAGL all informasjon EAGL finner nødvendig, for eksempel datoen for turen og omtrentlig start- og sluttidspunkt. EAGL ber om at Du kontakter EAGL i samsvar med Avsnitt 8 nedenfor. 

2.4 Utestående betalinger 

Enhver utestående utbetaling for bruk av Kjøretøy av Deg eller et gebyr pålagt på grunnlag av denne Brukeravtalen vil bli gjennomført av Oss ved hjelp av betalingsmåten beskrevet i Avsnitt 2.3. Hvis betalingen imidlertid ikke kan gjennomføres på grunn forhold av innenfor Din kontroll (feil kredittkortnummer, endring av kredittkort uten varsel eller lignende), vil EAGL informere Deg og angi en periode for å rette opp forholdet. Inntil den tid har EAGL rett til å suspendere enhver utleie av Kjøretøy. Hvis EAGL ikke har mottatt informasjon om en pålitelig betalingsmetode innen to uker, kan EAGL si opp denne Brukeravtalen. 

2.5 Faktiske priser og deaktivering av kontoen Din 

Alle priser fremsatt i Avsnitt 2 kan endres, samtidig som Du har rett til å si opp Brukeravtalen i henhold til Avsnitt 6. Prisen kan endres i løpet av perioden mellom aktivering og deaktivering hvis Du kjører på et tidspunkt hvor det er prisendringer (for eksempel før og etter midnatt). Du må sjekke prisene som gjelder i EAGL-appen før Du aktiverer et Kjøretøy. 

2.6 Rabatter og kampanjekoder 

Vi tilbyr spesielle kampanjekoder til kjørere i form av rabatter på kjøreturer («EAGL Credits»). For å bruke EAGL Credits i forbindelse med en kjøretur, må Du oppgi den relevante kampanjekoden før turen begynner. For å kunne bruke en kampanjekode, må Du ha lagt til en betalingsmåte. 

Kampanjekoder legges inn i EAGL-Appen ved å velge ”Free rides” fra menyen og deretter ”Coupon code”. For å sjekke Din EAGL kredittbalanse, velg ”Profile” og deretter “EAGL Credits”. 

EAGL Credits vil bli brukt som standard, slik at hvis Du har en gratis tur på kontoen Din, vil dette automatisk bli Din neste tur. Hvis alle EAGL Credits har blitt brukt under en tur, må Du betale for den eventuelt gjenværende del av turen. Hvis en kampanjekode har en utløpsdato, må den brukes før denne datoen. Koder kan ikke utvides eller fornyes. 

EAGL Credits er engangstilbud og kan bare innløses via EAGL-Appen. EAGL forbeholder seg retten til å endre eller kansellere rabatter til enhver tid uten forvarsel. EAGL Credits kan begrenses til én per kunde og konto, og kan ikke kombineres med andre tilbud. Rabatter kan ikke overføres eller selges videre eller refunderes. 

2.7 Del EAGL og få gratis kjøreturer 

Du kan dele Din kampanjekode med venner og dermed opptjene EAGL Credits. Du gjør dette ved hjelp av å velge “Free Rides” i EAGL-Appen, hvor Du vil finne Din personlige invitasjonskode. Du deler Din personlige invitasjonskode ved å trykke på “Send Code” og velge ett av de tilgjengelige alternativene. Disse alternativene kan for eksempel være tekst, e-post, deling på sosiale medier eller kopiering av Din personlige invitasjonskode. 

Når en venn fullfører sin første tur med EAGL etter bruk av Din personlige invitasjonskode, vil kontoen Din automatisk motta EAGL Credits. 

Personlige invitasjonskoder skal bare brukes til personlige og ikke-kommersielle formål. Dette betyr at Du kan dele Din invitasjonslenke med Dine personlige forbindelser (dvs. personer Du kjenner) via sosiale medier så lenge Du er den primære innholdseieren. Offentlig distribusjon på nettsteder der Du kun er bidragsyter, ikke den primære innholdseieren, er ikke tillatt. Å fremme invitasjonskoden via søkemotormarkedsføring (for eksempel AdWords, Facebook) er heller ikke tillatt. 

Invitasjonskoder gjelder bare for en invitert brukers første tur og er ikke ment for eksisterende brukere. 

Eksisterende brukere som forsøker å dra nytte av henvisningsprogrammet kan få sin invitasjonskodefunksjonalitet deaktivert. 

2.8 Rett til å trekke tilbake EAGL Credits og deaktivere kontoer 

EAGL forbeholder seg retten til å suspendere brukerkontoer og tilbakekalle henvisningskampanjer som bryter med disse vilkårene. 

Vi forbeholder Oss retten til å til enhver tid deaktivere kontoen Din dersom Du ikke har betalt eller på annen måte har brutt dette Avsnitt 2. 

3. Ansvarsbegrensning og aksept av risiko; Force Majeure 

3.1 Ansvarsbegrensning 

EAGL er ansvarlig for sin forsettlige og grovt uaktsomme adferd, samt – uavhengig av nivået og graden av skyld – for tap som følge av dødsfall, personskade, helseskader eller ansvar for krav basert på lovbestemt produktansvarslovgivning herunder produktansvarsloven. I tillegg er EAGL ansvarlig for sine uaktsomme handlinger i tilfelle av umulighet, forsinket ytelse, manglende overholdelse av en garanti, eller krenkelse av en annen essensiell kontraktsforpliktelse. Essensielle kontraktsmessige forpliktelser er forpliktelser, hvis etterlevelse muliggjør korrekt gjennomføring av kontrakten og som du normalt kan legge til grunn at blir overholdt. I disse tilfellene, skal EAGLs ansvar være begrenset til alminnelig kontraktsmessig tap som EAGL med rimelighet måtte se for seg da Brukervtalen ble inngått. EAGL frasier seg ethvert annet ansvar (på alle rettslige grunnlag), som overstiger ansvaret nevnt ovenfor, i den grad det er tillatt etter gjeldende rett. Nevnte ansvarsbegrensninger skal også gjelde i favør av EAGLs styremedemmer, ansatte og stedfortredende agenter. 

3.2 Force majeure 

Eventuelle operasjonelle problemer forårsaket av force majeure, streik, lockout eller mangel på driftsressurser eller råmaterialer, som er utenfor EAGL kontroll og som EAGL ikke kunne ha forutsett da denne Brukeravtalen ble inngått, skal ikke påføre EAGL ansvar som følge av manglende leveranse av Tjenestene. Golfklubbene bør ha egne nøkler og tilganger til kjøretøy som en sekundær utleieløsning. 

4. Eiendomsrett og immaterielle rettigheter 

4.1 EAGL rettigheter 

Alle opphavsrettigheter, varemerker, forretningsnavn, logoer og andre intellektuelle eller industrielle rettigheter som innehas og brukes av EAGL, samt de som finnes EAGL-Appen eller på Nettsiden (inkludert titler, grafikk, ikoner, skript, kildekoder etc.) er EAGLs eiendom eller tredjepartslisenseiers eiendom og må ikke reproduseres, distribueres, selges, brukes, endres, kopieres, begrenses eller brukes (helt eller delvis) uten skriftlig tillatelse. 

4.2 Respekt EAGLs eiendom 

Du må ikke tukle med, forsøke å få uautorisert tilgang til, modifisere, hacke, reparere eller på annen måte endre EAGLs materiale eller maskinvare, kildekoder, informasjon, inkludert EAGL-Appen, Nettsiden og Kjøretøy, for noe som helst formål. EAGL-Appen, Nettsiden og Kjøretøy kan bare brukes til de formålene som fremgår av denne Brukeravtalen. 

4.3 Respekt for EAGL immaterielle rettigheter 

Du godtar at Tjenestene og annen informasjon, inkludert alle tilknyttede immaterielle rettigheter, tilbudt og tilgjengeliggjort av EAGL, forblir EAGLs eksklusive eiendom og Du kan ikke på noen måte bruke EAGL eksklusive eiendom for kommersielle eller noe annet formål uten EAGL skriftlige samtykke. 

5. Personvern 

EAGL behandler Dine personopplysninger i samsvar med EAGLs Personvernerklæring, tilgjengelig på www.eagl.app/privacy 

6. Varighet og oppsigelse 

Denne Brukeravtalen trer i kraft mellom Deg og EAGL første gang Du bruker Tjenestene som tilbys av EAGL og vil forbli i kraft så lenge verken Du eller EAGL sier opp Brukeravtalen. 

Både Du og EAGL kan avslutte denne Brukeravtalen når som helst, med forbehold om at en påbegynt leie skal gjennomføres i samsvar med denne Brukeravtalen. Forpliktelser som oppstår som følge av kontraktsbrudd under Brukeravtalens varighet, skal ikke berøres av oppsigelsen. 

Som golfklubb Dersom annet ikke er avtalt, er avtaleperioden 36 måneder fra levering av tjenestene. 

Etter utløpet av avtaleperioden forlenges Brukeravtalen automatisk med 12 måneder med mindre Brukeravtalen sies opp med 3 måneders skriftlig varsel av en av partene innen utløpet av hver 6 måneders periode. 

Dersom sammenslutningen sier opp Brukeravtalen i avtaleperioden påløper et bruddgebyr. 

7. Tvister 

Alle tvister relatert til denne Brukeravtalen skal være skriftlige og kontaktinformasjonen gitt i Avsnitt 9 nedenfor skal benyttes. 

8. Kontakt 

EAGL kan kontaktes via e-post på support@EAGL.app, eller med post til Åses vei 19, 1336 Sandvika 

9. Lovvalg og jurisdiksjon 

Alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Brukeravtalen, brudd på denne, eller innholdet i den, med mindre annet er påkrevd av obligatorisk lov i en annen jurisdiksjon, skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov og skal avgjøres i Oslo Tingrett. 

I Norge har Du også muligheten til å klage på Tjenestene ved å kontakte Forbrukerrådet på www.forbrukerradet.no

Vær også oppmerksom på at tvister kan sendes til online-tvisteløsning i EUs nettbaserte klageorgan (ODR) tilgjengelig på https://ec.europa.eu/consumers/odr

10. Hele Brukeravtalen, endringer i Brukeravtalen 

Denne Brukeravtalen inneholder den komplette, endelige og eksklusive integrerte Brukeravtalen mellom partene med hensyn til dette forholdet. Denne Brukeravtalen erstatter alle andre tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, i forbindelse med dette emnet. 

EAGL kan når som helst endre denne Brukeravtalen. I så fall vil Du varsles via e-post eller via EAGL-appen. Endringene anses å ha blitt godtatt av Deg dersom Du ikke har innvendinger til endringen innen en måned etter at endringene ble kommunisert. EAGL skal uttrykkelig informere Deg om betydningen av å ikke rette innvendinger. Endringene vil i alle tilfeller anses som akseptert hvis Du gjennomfører en avtale om Tjenestene via EAGL-appen etter at de nye vilkårene er tilgjengeliggjort. De nye versjonene av Brukeravtalen vil også være tilgjengelig i EAGL-Appen og på Nettsiden. 

Tidligere versjoner av denne Brukeravtalen vil ikke bli arkivert av EAGL. Du anbefales derfor å skrive ut og lagre 

utdaterte versjoner av disse vilkårene. 

11. Ingen angrerett 

Vær oppmerksom på at Du ikke har noen angrerett etter Du har startet en tur. Hver tur starter med ditt uttrykkelige forhåndssamtykke, og EAGL vil da ha utført sine forpliktelser i henhold til kontrakten.