fbpx

 

Vilkår for utleier (golfklubb)

Sist oppdatert 01.11.2021

Følgende vilkår gjelder for utleie av golfbiler gjennom .EAGL Technologies AS nettsider http://eagl.app og appen .EAGL («.EAGL»). 

.EAGL drives av EAGL Technologies AS (Org.nr. 923 569 839 MVA ) postadresse Hoffsveien 15, 2075 Oslo

1. Registrering

1.1 Ved registrering som utleier av golfbiler må du tilkjennegi antall golfbiler klubben eller du som eier har. Ved bruk av .EAGL`s tjenester (Heretter nevnt som Tjenesten) kan du selv leie ut golfbiler du eier eller ved fremvisning av fullmakt til .EAGL tredjeparts biler.  

1.2 Golfbilene må til enhver tid tilfredsstille .EAGL krav til sikkerhet og bilen egnethet. .EAGL kan fritt endre og-/eller oppdatere kravene for utleie og du plikter å følge de krav fra .EAGL.

2. Utleieavtalen

2.1 Når leietaker bekrefter og utleier godtar en reservasjon er det inngått en bindende leieavtale mellom leietaker og utleier. Utleielokasjon og tidsperspektiv defineres av utleier og leietaker gjennom .EAGL Tjenesten. I tillegg til leieavtalen anses disse som en del av vilkårene: Utleiepris definert lokalt hos golfklubb og gjennom .EAGL Tjenesten, Disse utleiervilkårene og EAGL´s krav til uitleiere

3. Tilgjengelighet

3.1 Utleier fastsetter prisen lokalt gjennom Tjenesten. Utleier plikter å stille golfbilene tilgjengelig for leietaker. Tjenesten krever et gebyr for å la deg bruke tjenesten i forbindelse med utleie. Golfbilen må være ladet og i stand til å gjennomføre minst 9 hull for gjennomføring av leie.  

3.2 EAGL bruker mobilnett fra tredjepart for å sikre tilgjengelighet mellom app og IoT-komponent Dette gjelder også i perioder ved lite eller mye belastning i mobilnettet. Tilgjengelighet og responstid kan derfor variere og er utenfor EAGL kontroll. 

4. Utleiegebyr

4.1 Utleier plikter å stille golfbilen til disposisjon på avtalt tidspunkt. Er flere golfbiler ledige, og ikke forhåndsbooket, ved leietakers ankomst til lokasjon skal bilen stilles disponibel for utleie. 

4.2 .EAGL krever et gebyr for å la deg som utleier bruke Tjenestene for utleie av golfbil og flåte administrasjon. Oppdatert gebyrliste vil ligge i signert avtale, og EAGL vil ha mulighet til å etterfakturer for bruk av tjenesten lik den prosentsats som er avtalt i avtalen + kr. 10,- per utleie.

5. Utbetaling av leieinntekter 

5.1 Den lokale prisen satt av utleier og Tjenesten mottar betaling på vegne av utleier. Tjenesten utbetaler beløpet til utleier med fradrag av gebyrer den 25. påfølgende måned via Stripe. .

5.2 Utleier kan ikke kreve vederlag fra leietaker i forbindelse med leieavtalen med unntak av: 

 • Når leietaker ikke benytter Tjenesten, skal utleier bistå i gjennomføring av utleie.

5.3 Tjenesten forbeholder seg retten til å motregne eventuelle krav Tjenesten har mot utleier.

5.4 Vi gjør oppmerksom på at utleier er fullt ansvarlig for alle avgifter og utgifter i forbindelse med utleie av golfbil gjennom Tjenesten, med mindre annet er spesifisert i særavtaler 

5.5 I henhold til lov er Tjenesten pålagt å rapportere leieinntekter overført til deg som utleier. For å oppfylle denne plikten er Tjenesten avhengig av å motta viss informasjon om utleier. Tjenesten forbeholder seg retten til å holde igjen leieinntekter frem til vi har mottatt nødvendig informasjon. 

5.6 Før utbetaling av leie gjennomføres trekkes tilknyttede transaksjonskostnader knyttet til golfklubb

Priser:
Sverige: https://stripe.com/en-se/pricing  
Norge: https://stripe.com/en-no/pricing

   

  6. Vedlikehold 

  6.1 Golfbilen må til enhver tid være i forsvarlig kjørbar tilstand og god mekanisk stand. Golfbilen må være innrettet, utstyr og eller bygget og vedlikehold slik at den ikke kan volde fare eller ulempe for fører eller andre. Utleier er til enhver tid ansvarlig for at golfbil tilfredsstiller tekniske krav på produsent og lov og forskrifter. Er det avvik eller oppdages avvik skal utleier snarest mulig utføre tiltak for utbedring. EAGL forbeholder seg retten til å liste opp golfbiler og eller fjerne fra listen dersom golfbil ikke tilfredsstiller krav nevnt i dette punkt.. 

  7. Utstyr 

  7.1 Utstyr som EAGL IoT-komponent kan enten være kjøpt, leid ellet utlånt av EAGL. Utleier er ansvarlig for at utstyr benyttes som avtalt og intet annet. En EAGL`s tjenester og systemer om ikke annet er avtalt. Leid eller lånt utstyr skal leveres tilbake i god stand. EAGL kan ved tilbakelevering av utstyr utover normal slitasje kreve tilbakebetaling av utstyr. Ved fravær av tilbakelevering utstyr kan EAGL fakturere kunden medgått tid og mangel av utstyr. Reparasjon av IoT-komponent skal kun gjøres av EAGL. Kunden bærer risiko for frakt, transport knyttet til reparasjon eller bytte.  

  7.2 Kunden skal ikke gjøre endringer på IoT-komponent eller installere på annen måte enn beskrevet i manualer og instruksjoner. Kunden skal snarest mulig varsle EAGL om mulige skader på IoT-komponent.  

  7.3 For å sikre kvalitet gjennom tjenesten kan EAGL til enhver til å endre og foreta oppgraderinger uavhengig om utstyr er kjøpt, leid eller lånt av EAGL. Det samme gjelder endringer i leietakeren og utleiers brukergrensesnitt. 

  7.4 Du skal ikke åpne, la andre åpne eller undersøke IoT-komponent  innhold under noen omstendigheter.  Ved brudd av dette punkt kan EAGL gå til rettslig oppgjør og kreve erstatning for eventuelle skader som måtte høre med. 

  8. Skader

  8.1 Golfbil etter endt utleie pliktes å inspiseres hver utleie av utleier. Dersom det oppdages skader du mener er forårsaket av leietaker, må dette dokumenteres og rapporteres til .EAGL til incident@EAGL.app  umiddelbart du ble klar over skaden, og senest 48 timer etter tilbakelevering av golfbil. Ved innsending av hendelse vil du motta en skademeldingskjema som skal fylles ut . Du plikter å samarbeide med .EAGL, forsikringsselskaper og dets representanter ved undersøkelse og etterforskning av hendelsen. Dersom DU unnlater å rapportere som beskrevet om  skader, unnlater samarbeid,/undersøkelse kan .EAGL og forsikringsselskap avvise etthvert krav om utbetalinger knyttet til aktuell skade. 

  8.2 .EAGL kan utgi informasjon og ved behandling av skader, herunder personopplysning om ditt forsikringsoppgjør, til leietaker for å kreve inn egenkapital.  

  9. Ansvarsfraskrivelse

  9.1 .EAGL er en tjenestetilbyder som bistår golfklubber og golfspillere å komme i kontakt på en enkel og effektiv måte. .EAGL optimalisering av golfbiltutleie er en tjeneste og plattform for avtaleinngåelse mellom golfklubben golfbiler og leietakere., samt håndtering av leiebetaling. .EAGL skal ikke under noen omstendigheter anses som en part i noen avtale om utleie av golfbil. 

  9.2 .EAGL frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for leieavtalen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap som følge av at bilen ikke returneres som avtalt sted eller tidspunkt, samt leietakers øvrige inaktivitet.

  10. Oppsigelse

  10.1 Avtalen skal sies opp med 6 måneder forvarsel fra inneværende måned. Etter avtalens utløpt ihht til bindingstid angitt i avtalen fornyes avtalen med inntil 3 år om ikke annet foretas. 

  10.2 Sies avtalen opp før avtalens utløp kan EAGL kreve vederlag for gjenstående tid og forventet inntekter basert på historikk og utleiemønster. 

  11. Forbehold

  11.1 EAGL tar forbehold tekniske hindringer, som telekommunikasjon levert av tredjepart, som kan føre til at tjenesten ikke fullbyrdes som ønskelig. 

  12. Lovvalg

  12.1 Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lovvalg og domstol 

  13. Endringer

  13.1 EAGL har til å foreta endringer for å optimalisere tjenesten, som for eksempel endringer i  dashboard, styringssystemer eller tjenester som tas ut eller erstattes med annen løsning.