fbpx

Personvern

 1. 1. Generelt

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») beskriver hvordan EAGL AS, org. nr. 923 569 839 (“EAGL“, “Vi“, “Vår“), som en behandlingsansvarlig, behandler kundens («Du» «Dine») personopplysninger når du bruker Tjenestene. 

Spørsmål vedrørende behandling av Dine personopplysninger og/eller personvernerklæringen kan sendes til info@eagl.app 

EAGL AS 

Personvernombud: Kai Stiberg, epost: kai@eagl.app  

Besøksadresse: Åses vei 19, 1336 Sandvika 

 1. Innhenting, formål og bruk av personopplysninger

EAGL vil innhente personopplysninger som Du sender inn når Du oppretter en konto i EAGL Appen eller som genereres når Du bruker EAGL Appen eller Tjenestene. 

EAGL behandler Dine personopplysninger i samsvar med det følgende: 

 1. a) for å inngå, oppfylle og administrere kontraktsforholdet vårt med Deg (inkludert håndtering av betaling) behandler Vi følgende personopplysninger:
  • Posisjonsdata; 
  • Kontaktinformasjon (som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer); 
  • Modul-ID 

Vårt rettslige grunnlag for behandling av Dine personopplysninger for dette formålet er å oppfylle Våre kontraktsforpliktelser med Deg (artikkel 6 (1) (b) GDPR). 

 1. b) for å utføre statistiske analyser og analysere data for å utvikle Tjenestene vedrørende funksjonalitet, sikkerhet og metoder, samt analysere markeder og kunder, behandler Vi følgende personopplysninger:
 • IP-adresse; 
 • Informasjon om enheten Din; og 
 • Informasjon om Din bruk av EAGL Appen og Tjenestene. 

Vårt rettslige grunnlag for behandling av Dine personopplysninger for dette formålet er Vår legitime interesse i å kunne utvikle Tjenesten og øke Vår forståelse av markedet og kundene (artikkel 6 (1) (f) GDPR). For formålene som er beskrevet ovenfor, vil Vi utføre Vår analyse av anonymiserte data/aggregerte data. Behandlingen som beskrives ovenfor, vil imidlertid foregå i forbindelse med prosessen for å anonymisere og/eller samle dataene. 

 1. c) Med formål om å sende markedsføringsmateriale vedrørende EAGLsTjenester, samt tjenester som tilbys av tredjeparter, vil EAGL kunne behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. Denne markedsføringen kan sendes både via e-post, pushvarsler og i Appen. I sammenheng med vår markedsføringskommunikasjon vil vi også kunne behandle personopplysninger med formål om å evaluere en markedsføringskampanje. For disse formålene behandler vi følgende personopplysninger: 
 • Kontaktopplysninger (herunder navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer). 

Vårt rettslige grunnlag for å sende deg markedsføringsmateriale vedrørende Våre Tjenester, og evaluere markedsføringskampanjer, er Vår legitime interesse (artikkel 6 (1) (f) GDPR) i å informere Deg om Tjenestene, og i å analysere resultatene av Våre markedsføringskampanjer. Vi behandler også personopplysninger for sende Deg markedsføringsmateriale fra tredjeparter på grunnlag av Ditt samtykke (artikkel 6 (1) første punktum (a) GDPR), som Du kan trekke tilbake når som helst. 

Du kan alltid velge bort Våre markedsføringstiltak, enten direkte ved den aktuelle markedsføringshenvendelse, eller ved å kontakte oss ved info@eagl.app  

 1. d) for å segmentere og analysere posisjonsdata for å gi tilpasset informasjon basert på Dine spesifikke preferanser og atferdsmønstre, behandler Vi følgende personopplysninger:
 • Posisjonsdata 
 • Telefonnummer og lokasjonsdata til golfbilen man leier, deles med baneadministrator (golfklubben man leier hos).

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av Dine personopplysninger for dette formålet er å oppfylle Våre kontraktsforpliktelser med Deg, det vil si for at Vi skal kunne levere Tjenestene (artikkel 6 (1) (b) GDPR). 

 1. e) Med formål om å administrere Tjenestene

I tillegg til ovenstående kan EAGL behandle Dine personopplysninger (alle kategorier av personopplysninger som beskrevet ovenfor) for å overholde lover og forskrifter eller rettskjennelser (i så fall er det rettslige grunnlaget en rettslig forpliktelse (artikkel 6 (1) (c) GDPR)) eller for å beskytte EAGL eller tredjeparters rettigheter, for eksempel å forsvare, utøve eller etablere rettslige krav (i så fall det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å beskytte EAGL eller tredjeparters rettigheter (artikkel 6 (1) (f) GDPR)). 

I tillegg til behandlingsaktivitetene beskrevet ovenfor vil  EAGL kunne behandle Dine personopplysninger for andre formål fra tid til annen, for eksempel dersom Du deltar i en konkurranse arrangert av EAGL. I så fall vil Du motta informasjon om behandlingen av Dine personopplysninger separat. 

 1. Overføring av personopplysninger

EAGL vil overføre personopplysninger til følgende kategorier av mottakere: 

 • Leverandører av IT-tjenester. Formålet med disse overføringene er å kunne tilby Deg alle Tjenestens funksjoner. Slike tjenesteytere behandler Dine personopplysninger i egenskap av å være databehandlere på Våre vegne. Vi gir bare personopplysninger innenfor rammene av en legitim behandling, til tjenesteleverandører som har blitt nøye utvalgt og hvor det foreligger en skriftlig avtale. Tjenesteleverandørene vil kun motta personopplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver. 
 • Markedsføringspartnere. Formålet med disse overføringene er at EAGL skal kunne utføre markedsføringskampanjer med bistand fra markedsføringspartnere, og det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å kunne gjennomføre markedsføringskampanjer (artikkel 6 (1) (f) GDPR). 
 • Konsernselskaper. Formålet med disse overføringene er intern administrasjon og for å levere Tjenestene Våre til Deg. Det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å kunne administrere Vår virksomhet og derved tilby Våre Tjenester (artikkel 6 (1) (f) GDPR). 
 • Forsikringsselskaper. Formålet med disse overføringene er å håndtere forsikringskrav og administrere Våre forsikringspoliser. Det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å håndtere forsikringskrav og administrere Våre forsikringspoliser fortløpende (artikkel 6 (1) (f) GDPR). Videre vil vi også kunne overføre Dine personopplysninger til forsikringsselskaper, når det kreves av forsikringsselskapene for å behandle et forsikringskrav. Det rettslige grunnlaget for slik overføring er Vår legitime interesse i å bistå forsikringsselskaper med håndtering av krav (artikkel 6 (1) (f) GDPR). 
 • Domstoler og motparter. Formålet med disse overføringene er å forsvare, utøve og etablere rettslige krav (eller dersom Vi er underlagt en sak om konkurs). Det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse av å forsvare, utøve og etablere rettslige krav (artikkel 6 (1) (f) GDPR). 
 • Tilsyns- og kontrollorganer, inkludert politiet. Formålet med disse overføringene er å bistå tilsyns- og kontrollorganer herunder politiet i den utstrekning Vi er forpliktet til å gjøre det. Det rettslige grunnlaget er å overholde rettslige forpliktelser (artikkel 6 (1) (c) GDPR). Vi vil også under visse forutsetninger kunne ha en legitim interesse i å bistå politietterforskning selv om Vi ikke har et rettslig grunnlag for å gjøre det. I disse tilfellene kan Vi overføre personopplysninger til politiet på bakgrunn av Vår legitime interesse i å bistå politiet, og også politiets (i kapasitet av å være en tredjepart) legitime interesse i rettshåndhevelse (artikkel 6 (1) (f) GDPR). 
 • Potensielle kjøpere og selgere. Formålet for disse overføringene er å dele informasjon med potensielle kjøpere og selgere i en forretningstransaksjon (f. eks en fusjon eller oppkjøp) som involverer EAGL. Det rettslige grunnlaget er Vår legitime interesse i å gjennomføre oppkjøp eller fusjon (artikkel 6 (1) (f) GDPR). 

I noen tilfeller vil EAGL kunne overføre Dine personopplysninger utenfor EU/EØS, det vil si ved utpeking av tjenesteytere som vil kunne behandle personopplysninger utenfor EU/EØS. Dette vil bare skje etter at EAGL har iverksatt adekvate beskyttelsestiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, for eksempel ved inngåelse av EUs standardkontraktsklausuler for overføring av personopplysninger eller ved å sikre at mottakeren av personopplysningene er underlagt Privacy Shield med hensyn til dataoverføringer til USA. Du kan få mer informasjon om personopplysningsbeskyttelsen når den overføres utenfor EØS ved å kontakte Oss. 

 1. Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som Dine personopplysninger ble innhentet for, men hvis personopplysninger behandles på grunnlag av ditt samtykke eller Vår legitime interesse, vil Din tilbaketrekking av samtykket eller protester mot behandlingen kunne stoppe behandlingen, uten å påvirke behandlinger som skjedde før dette og uten å påvirke noen rettslige forpliktelser til å behandle personopplysninger. Personopplysningene som behandles for å inngå, utføre eller administrere en avtale mellom Deg og EAGL, behandles så lenge du er en kunde av EAGL og har en EAGL konto. Hvis kontoen Din avsluttes, vil Vi slette personopplysningene fra kontoen Din, med unntak av personopplysninger som må lagres av Oss på grunn av rettslige krav eller for å ivareta Våre rettslige interesser. 

 1. Rettigheter og kontakt

Du har visse rettigheter i forbindelse med Vår behandling av Dine personopplysninger. Dine rettigheter er følgende: 

 • Rett til innsyn. Du har rett til å motta bekreftelse fra Oss om at Vi behandler Dine personopplysninger, herunder en rett til innsyn i Dine personopplysninger samt motta en elektronisk kopi av Dine personopplysninger. 
 • Rett til retting. Du har rett til å be om at uriktige eller utilstrekkelige personopplysninger om Deg blir oppdatert eller korrigert. 
 • Rett til å trekke tilbake samtykket. I den grad behandlingen av Dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. 
 • Rett til å protestere. Når EAGL bruker interesseavveiing (artikkel 6 (1) (f) GDPR) som rettslig grunnlag for behandlingen, eller hvis behandlingen gjelder direktemarkedsføring, har du rett til å protestere mot behandlingen. I slike tilfeller kan Vi ha rett til å fortsette å behandle Dine personopplysninger hvis Vi kan demonstrere en tvingende berettigede grunner for å fortsette behandlingen. 
 • Rett til sletting (“retten til å bli glemt”). Under visse omstendigheter, f. eks. hvis du har protestert mot behandlingen og Vi ikke lenger har tilstrekkelig tungtveiende berettigede grunner til behandlingen, kan du be om at Dine personopplysninger blir slettet. Dette gjelder imidlertid ikke hvis Vi har en rettslig forpliktelse til å behandle personopplysninger eller andre legitime formål for å behandle Dine personopplysninger. 
 • Rett til begrensning. Under visse omstendigheter har Du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene Dine begrenses, slik at personopplysningene utelukkende kan lagres av EAGL og ikke behandles for noen andre formål. 
 • Rett til dataportabilitet. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke (artikkel 6 (1) (a) GDPR) eller en kontrakt (artikkel 6 (1) (b) GDPR) og personopplysningene er innhentet direkte fra Deg, har du rett til å be om dataportabilitet, og i så fall har du rett til å motta Dine personopplysninger på et vanlig brukt maskinlesbart filformat. 

Ta kontakt med Oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor hvis du ønsker å utøve noen av Dine rettigheter nevnt ovenfor. EAGL vil svare på Din forespørsel innen en måned. 

Du kan kontakte Oss på: info@eagl.app , eller ved å sende post til: EAGL AS, Åses Vei 19, 1336 Sandvika. 

 1. Klageadgang

Hvis du har innsigelser angående Vår behandling av Dine personopplysninger, har du rett til å klage til den relevante datatilsynsmyndigheten i ditt land. 

 • I Sverige, vennligst kontakt det svenske datatilsynet (sw. Datainspektionen
 • I Danmark, vennligst kontakt det danske datatilsynet (da. Datatilsynet
 • I Norge må du ta kontakt med det norske Datatilsynet. 
 1. Sikkerhet

Teknologien som brukes av EAGL har, sammen med denne Personvernerklæringen, som mål å beskytte Dine personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk. Vi oppdaterer våre sikkerhetstiltak etter hvert som ny teknologi blir tilgjengelig. 

 1. Endringer i Personvernerklæringen

EAGLkan endre denne Personvernerklæringen ved å publisere en ny versjon av denne Personvernerklæringen på https://www.EAGL.app/privacy og i EAGL Appen. Dersom endringer skyldes endringer i Våre behandlingsoperasjoner, vil Vi varsle Deg ved å sende Deg en e-post med informasjon om endringen, og før øvrig sette i gang tiltak som er påkrevd etter gjeldende personvernlovgivning.